ХVI-й Lviv Fashion Week:Roksolana Bogutska

ХVI-й Lviv Fashion Week:Roksolana Bogutska